ข่าวงานวิจัย Red Yeast Rice ผลงานอาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา ยงสมิทธ์

ข่าวงานวิจัย Red Yeast Rice ผลงานอาจารย์ ม.เกษตรศาสตร์

จากนั้นนำเชื้อราข้าวแดงที่เตรียมได้จากห้องปฏิบัติการภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาทดสอบในอาหารไก่ไข่ ที่ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร ภายใต้การควบคุมดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร อิสริโยดม เพื่อหาระดับที่เหมาะสมในแง่การเพิ่มสีไข่แดง เพิ่มผลผลิตไข่ คุณภาพไข่ ระดับคอเลสเตอรอลในไข่แดงและซีรัม ตลอดจนความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ

ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กล่าวทิ้งท้ายถึงการต่อยอดผลงานวิจัยชิ้นนี้ว่า สามารถใช้ทดแทนสารสีสังเคราะห์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และเป็นการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบในประเทศ คือปลายข้าวหอมมะลิ อีกทั้งยังมีศักยภาพในการนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้อีก เช่น สีผสมอาหาร เครื่องสำอาง และ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

อ้างอิง : 1. ข่าวงานวิจัย Red Yeast Rice จาก เวบ Manager Online